- Advinto.nl | Gratis adverteren | Tweedehands spullen | Advertentie zoeken | Speur advertenties | Advertentie zoeker
Plaats Advertentie

Algemene voorwaarden

 1. Acceptatie van Algemene voorwaarden en wijzigingen.
  Elke keer dat u deze website gebruikt of er toegang toe geeft, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden en zoals van tijd tot tijd gewijzigd met of zonder kennisgeving aan u. Bovendien, als u een bepaalde dienst op of via deze website gebruikt, zult u onderworpen zijn aan alle regels of richtlijnen die van toepassing zijn op die diensten en zullen deze door verwijzing in deze Algemene voorwaarden worden opgenomen. Raadpleeg ons privacybeleid, dat door middel van verwijzing in deze Algemene voorwaarden is opgenomen.
 1. Onze service.
  Onze website en services die u op en via onze website worden aangeboden op “AS IS” -basis. U stemt ermee in dat de eigenaren van deze website zich uitsluitend het recht voorbehouden en kunnen, op elk moment en zonder kennisgeving en aansprakelijkheid jegens u, deze website en haar diensten wijzigen of stopzetten of de gegevens die u verstrekt tijdelijk of permanent verwijderen. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de tijdigheid, verwijdering, niet-opslag, onnauwkeurigheid of onjuiste levering van gegevens of informatie.
 1. Uw verantwoordelijkheden en registratieverplichtingen.
  Om deze website te gebruiken, moet u zich registreren op onze site, ermee instemmen om waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, en ten minste de leeftijd van zestien (16) jaar of ouder zijn. Wanneer u zich registreert, gaat u expliciet akkoord met onze Algemene voorwaarden en zoals deze van tijd tot tijd door ons kunnen worden gewijzigd en hier beschikbaar zijn.
 1. Privacybeleid.
  Registratiegegevens en andere persoonlijk identificeerbare informatie die we kunnen verzamelen, is onderworpen aan de voorwaarden van ons privacybeleid.
 1. Registratie en wachtwoord.
  U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord en bent verantwoordelijk voor al het gebruik via uw registratie en / of login, al dan niet geautoriseerd door u. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik of uw registratie, gebruikersaccount of wachtwoord.
 1. Uw gedrag.
  U stemt ermee in dat alle informatie of gegevens van welke aard dan ook, of het nu gaat om tekst, software, code, muziek of geluid, foto’s of afbeeldingen, video of ander materiaal (“Inhoud”), openbaar of privé verstrekt, de exclusieve verantwoordelijkheid is van de persoon die de inhoud of de persoon wiens gebruikersaccount wordt gebruikt. U gaat ermee akkoord dat onze website u kan blootstellen aan inhoud die aanstootgevend of aanstootgevend kan zijn. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor u voor de inhoud die op deze website verschijnt, noch voor enige fout of weglating.

U gaat er bij het gebruik van deze website of een aangeboden dienst uitdrukkelijk mee akkoord dat u niet:
(a) Inhoud leveren of gedrag uitvoeren dat mogelijk onwettig, illegaal, bedreigend, schadelijk, beledigend, intimiderend, stalking, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, vulgair, obsceen, aanstootgevend, aanstootgevend, pornografisch is, bedoeld om te interfereren of te onderbreken deze website of een andere dienst die is geïnfecteerd met een virus of een andere destructieve of schadelijke programmeerroutine, aanleiding geeft tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, of die mogelijk een toepasselijke lokale, nationale of internationale wet schendt;
(b) uw associatie met een persoon of entiteit nabootsen of een verkeerde voorstelling geven, of de oorsprong van door u verstrekte inhoud verbergen of anderszins proberen te verbergen of verkeerd voor te stellen;
(c) gegevens over andere gebruikers verzamelen of verzamelen;
(d) deze website en enige inhoud of dienst te verstrekken of te gebruiken op een commerciële manier of op welke manier dan ook die ongewenste e-mail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van ongeoorloofde reclame omvat zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
(e) Inhoud te verstrekken die aanleiding kan geven tot onze burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid of die kan worden beschouwd als een schending van lokale, nationale of internationale wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot auteursrecht, handelsmerk, octrooi of handel geheimen

 1. Inzending van inhoud op deze website.
  Door inhoud aan onze website te verstrekken:
  (a) u stemt ermee in ons een wereldwijd, royaltyvrij, eeuwigdurend, niet-exclusief recht en licentie (inclusief eventuele morele rechten of andere noodzakelijke rechten) te verlenen voor het gebruik, weergeven, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, distribueren, uitvoeren , geheel of gedeeltelijk promoten, archiveren, vertalen en afgeleide werken en compilaties maken. Een dergelijke licentie is van toepassing op elke vorm, media, technologie die bekend of later ontwikkeld is;
  (b) u garandeert en verklaart dat u alle wettelijke, morele en andere rechten hebt die nodig kunnen zijn om ons de licentie te verlenen die in dit artikel 7 is uiteengezet;
  (c) u erkent en gaat ermee akkoord dat we het recht (maar niet de verplichting) hebben om, naar eigen goeddunken, te weigeren om te publiceren of de toegang tot inhoud die u verstrekt te allen tijde en om welke reden dan ook, met of zonder, te verwijderen of te blokkeren, met of zonder merk op.
 1. Services van derden.
  Op of via deze website kunnen goederen en diensten van derden worden geadverteerd en / of beschikbaar gesteld. Verklaringen met betrekking tot producten en diensten van derden worden beheerst door het beleid en de verklaringen van deze derden. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor al uw transacties of interactie met derden.
 1. Vrijwaring.
  U stemt ermee in om ons, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, verbonden partijen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, onafhankelijke contractanten, adverteerders, partners en co-branders te vrijwaren en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die mogelijk gemaakt door een derde partij, die het gevolg is van of voortvloeit uit uw gedrag of verbinding met deze website of dienst, uw levering van inhoud, uw schending van deze Algemene voorwaarden of enige andere schending van de rechten van een andere persoon of partij.

Sommige rechtsgebieden staan ​​disclaimers van impliciete garanties mogelijk niet toe en de bovenstaande disclaimer is mogelijk niet alleen op u van toepassing omdat het betrekking heeft op impliciete garanties

 1. AFWIJZING VAN GARANTIES.
  U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN VERSTREKTE DIENSTEN OF INHOUD (DE “DIENST”) BESCHIKBAAR WORDT GEMAAKT EN AAN UW EIGEN RISICO WORDT VERSTREKT. HET IS AAN U GELEVERD “ZOALS HET IS” EN WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, IMPLICIET OF UITDRUKKELIJK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.

WE GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE, IMPLICIET OF UITDRUKKELIJK, DAT EEN ONDERDEEL VAN DE DIENST ONONDERBROKEN, FOUTLOOS, VIRUSVRIJ, TIJDELIJK, VEILIG, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, VAN ENIGE KWALITEIT IS EN DAT ELKE INHOUD IN ELKE MANIER VEILIG IS VOOR DOWNLOAD . U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NOOIT DE VS EN GEEN ENKELE PARTICIPANT AAN DE DIENST PROFESSIONEEL ADVIES VAN ENIGE SOORT BIEDT EN DAT HET GEBRUIK VAN DERGELIJK ADVIES OF ENIGE ANDERE INFORMATIE UITSLUITEND OP EIGEN RISICO EN ZONDER ONZE AANSPRAKELIJKHEID IS.

 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.
  U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT WE NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INDICENTELE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE ONMIDDELLIJKE VERLIES WE ZIJN GEWORDEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ALS GEVOLG VAN OF VOORTVLOEIEND UIT (I) HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE DIENST TE GEBRUIKEN, (II) DE KOSTEN OM VERVANGENDE GOEDEREN EN / OF DIENSTEN TE VERKRIJGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT ELKE TRANSACTIE NAAR DE DIENST, (III) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW GEGEVENSOVERDRACHT, (IV) VERKLARINGEN OF UITVOERING VAN ENIGE DERDE PARTIJ OP DE DIENST, OF (V) ENIGE ANDERE ZAAK MET BETREKKING TOT DE DIENST.
  In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan ​​de aansprakelijkheid te beperken en daarom zijn dergelijke beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.
 1. Voorbehoud van rechten.
  We behouden al onze rechten, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en enig ander eigendomsrecht dat we mogelijk hebben op onze website, de inhoud en de goederen en diensten die kunnen worden geleverd . Het gebruik van onze rechten en eigendommen vereist onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We bieden u geen impliciete of uitdrukkelijke licenties of rechten door diensten aan u beschikbaar te stellen en u heeft geen rechten om commercieel gebruik te maken van onze website of dienst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 1. Kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht.
  Als u van mening bent dat uw eigendom is gebruikt op een manier die als inbreuk op het auteursrecht of een schending van uw intellectuele eigendomsrechten zou worden beschouwd, kan contact worden opgenomen met onze auteursrechtagent op het volgende adres: info@advinto.nl.
 1. Toepasselijk recht.
  U gaat ermee akkoord dat deze Algemene voorwaarden en elk geschil dat voortvloeit uit uw gebruik van deze website of onze producten of diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de lokale wetten waar het hoofdkantoor van de eigenaar van deze website is gevestigd, zonder acht te slaan op met haar bepalingen inzake wetsconflicten. Door deze website en service te registreren of te gebruiken, stemt u ermee in en onderwerpt u zich aan de exclusieve jurisdictie en locatie van de provincie of stad waar het hoofdkantoor van de eigenaar van deze website is gevestigd.
 1. Diverse informatie.
  (i) In het geval dat deze Algemene voorwaarden in strijd zijn met enige wet op grond waarvan een bepaling ongeldig kan worden verklaard door een rechtbank met jurisdictie over de partijen, zal een dergelijke bepaling worden geïnterpreteerd om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving , en de rest van deze Algemene voorwaarden blijven geldig en intact; (ii) Het nalaten van een van beide partijen om enig recht uit hoofde van deze Algemene voorwaarden te doen gelden, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van enig recht van die partij en dat recht blijft onverminderd van kracht; (iii) U gaat ermee akkoord dat, ongeacht enig standbeeld of tegenstrijdige wet, elke claim of oorzaak die voortvloeit uit deze website of haar diensten moet worden ingediend binnen een (1) jaar nadat een dergelijke claim of oorzaak is ontstaan of de claim voor altijd wordt uitgesloten ; (iv) We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden overdragen en we worden ontheven van elke verdere verplichting.

Rubrieken

Dekbedovertrekken en hoeslakens